Usposabljanja in izobraževanja

S klikom na želeno usposabljanje ali izobraževanje si oglejte (razprite) našo ponudbo.

Znanje je nekaj, kar nam nihče ne more vzeti. Izobrazba ima danes v svetu izjemno velik pomen, saj lahko na podlagi strokovne izobrazbe kvalitetno opravljamo delo.

Naziv usposabljanja: Vodenje sestankov
Kratek splošni opis: Sestanki predstavljajo velik delež porabe časa v podjetju, hkrati pa so nujni z usklajeno in učinkovit delovanje podjetja. Izredno pomembno je, da razlikujemo med vrstami sestankov in, da se sestanki izvajajo sistematično ter učinkovito. Tema usposabljanja je učinkovito vodenje sestankov.
Cilji aktivnosti: Doseči večjo učinkovitost pri izvajanju sestankov z vzpostavitvijo sistematičnega procesa vodenja sestankov.
Opis in potek aktivnosti: 1. Celovita predstavitev procesa, namena in pravil učinkovitega vodenja sestankov.
2. Pomembnost in pravila priprave na sestanek.
3. Kako pravilno skličemo sestanek in kaj vse mora sklic vsebovati.
4. Razdelitev vlog in vloga vodje sestanka.
5. Pravila izvajanja sestanka.
6. Zaključevanje sestanka, sklepi in standard zapisnika.
7. Spremljanje izvajanja ukrepov.
8. Vloge udeležencev in obveznosti.
9. Merjenje dosežene učinkovitosti vodenja sestankov.
Rezultati aktivnosti: 1. Vsi izvajalci sestankov so usposobljeni za novi standard vodenja sestankov
Naziv usposabljanja: Učinkovito obvladovanje časa
Kratek splošni opis:
Cilji aktivnosti Doseči večjo učinkovitost zaposlenih, boljšo organiziranost časa.
Opis in potek aktivnosti: 1. Uvod, neodvisna volja;
2. 4. temeljne veščine upravljanja časa;
3. Kazalci veščin in organizacija časa;
4. Učinkovita organizacija časa;
5. Učinkovito načrtovanje, postavljanje prioritet, ciljev;
6. Osebne navade, tatovi časa;
7. Razporeditev časa;
8. Kateri ukrepi ne bodo nikoli delovali;
9. Samo motivacija.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki poznajo orodja za učinkovito obvladovanje časa in razvrščanje prioritet.
Naziv usposabljanja: Obvladovanje težavnih situacij
Kratek splošni opis: Pri vodenju se vodje velikokrat znajdejo v kočljivih situacijah, ki jih je potrebno rešiti brez poglabljanja konflikta!
Cilji aktivnosti Obvladati težavne situacije v odnosu do nadrejenih, podrejenih in v odnosu do zunanjih partnerjev
Opis in potek aktivnosti: 1. Kaj je konfliktna situacija, kako jo hitro prepoznamo in kaj najpogosteje vodi do nje?
2. kako rešujemo konfliktno situacijo z nadrejenim?
3. kako rešujemo konfliktno situacijo s podrjenimi in sodelavci?
4. Kako rešujemo konfliktno situacijo z zunanjimi strankami?
5. Taktika vztrajanja na svojem stališču!
6. Taktika umika?
7. Taktika učinkovitega obvladovanja konflikta!
8. Praktična vaja obvladovanja konflikta
Rezultati aktivnosti: Posamezniki poznajo orodja za učinkovito obvladovanje težavnih situacij.
Naziv usposabljanja: Učinkovito vodenje
Kratek splošni opis: Z vodenjem se srečujemo na vsakem koraku pa naj bo to v službi ali doma, na vodilnem delovnem mestu ali na kateremkoli nivoju v podjetju. Vedno ko smo v interakciji z ljudmi smo soočeni z vodenjem. Če pa želimo, da je vodenje učinkovito, moramo kvalificirati naloge, ki vodijo k ciljem, nato  organizirati sebe, šele nato druge, da bodo lahko samostojno in odgovorno odločali. Jasno moramo definirati cilje in identificirati naloge, ki vodijo k želenemu cilju ter postaviti standarde na podlagi katerih bomo lahko merili uspešnost opravljenih nalog. Znati moramo pohvaliti in grajati.
Cilji aktivnosti Doseči večjo učinkovitost zaposlenih, boljšo organiziranost.
Opis in potek aktivnosti: 1. Vodenje;
2. Največji izziv pri vodenju;
3. Model ravnanja z zaposlenimi;
4. Postavljanje ciljev;
5. Menedžment in vodenje;
6. Stili vodenja;
7. Tehnike vodenja.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki prejmejo znanje in orodja sodobnega managementa, za učinkovito vodenje.
Naziv usposabljanja: Motivacija zaposlenih
Kratek splošni opis:
Cilji aktivnosti Doseči večjo motiviranost zaposlenih in večjo storilnost.
Opis in potek aktivnosti: 1. Vrsta motivacije in procesi motiviranja;
2. Pomen motivacije za delo- storilnostna motivacija;
3. Kaj motivira zaposlene;
4. 5. korakov do uspešne motivacije;
5. Načini motiviranja;
6. Motivacija preko sodelovanja zaposlenih;
7. Motivatorji-demotivatorji.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki poznajo orodja samo-motivacije in motivacije drugih.
Naziv usposabljanja: Moč vedenja na delovnem mestu
Kratek splošni opis:
Cilji aktivnosti Doseči večji vpliv na zaposlene in samo organiziranost zaposlenih.
Opis in potek aktivnosti: 1. Moč besed;
2. Pigmalionov efekt;
3. Zastavljanje vprašanj;
4. Kako sprašujemo;
5. Negativno stališče;
6. Sklepni del.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki razumejo vpliv vedenja na delovnem mestu in povezanost z organiziranostjo.
Naziv usposabljanja: Povečanje lastne učinkovitosti
Kratek splošni opis: Vsak posameznik mora najprej obvladati sebe in svojo lastno učinkovitost, da tako prispeva k skupni učinkovitosti tima!
Cilji aktivnosti Spoznati pristope za obvladovanje lastne učinkovitosti in tako zmanjševati preobremenjenost in izgorelost zaposlenih.
Opis in potek aktivnosti: 1. Kratka tipologija obvladovanja lastne učinkovitosti. Kam spadam?
2. Temeljne veščine upravljanja in organizacije časa.
3. Kdaj reči NE?
4. Učinkovito načrtovanje, postavljanje prioritet, ciljev.
5. Osebne navade, krivulja zmogljivosti, tatovi časa.
6. Razporeditev svojega časa med ključne obveznosti.
7. praktična delavnica izvedbe lastnega plana!
Rezultati aktivnosti: Posamezniki razumejo orodja za povečevanje lastne učinkovitosti.
Naziv usposabljanja: Učinkovito reševanje konfliktov
Kratek splošni opis:
Cilji aktivnosti Doseči produktivnejše reševanje konfliktov, konflikti kot nekaj pozitivnega.
Opis in potek aktivnosti: 1. Konflikti;
2. Vrste konfliktov;
3. Posledice konfliktov;
4. Konflikt v timu;
5. reševanje konfliktov.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki razumejo, da konflikt ob pravilnem postopanju ni nekaj slabega ampak priložnost za izboljšave.
Naziv usposabljanja: Delegiranje
Kratek splošni opis: Delegiranje je dejanje predajanja določene naloge, dolžnosti ali pravice nekomu drugemu, praviloma sodelavcem, ki jo opravi za tistega, ki mu je nalogo dal. Vendar pa riziko dobre izvedbe naloge prevzemata oba-tisti, ki jo je deligiral drugemu, in tisti, ki jo je opravil.
Cilji aktivnosti Doseči večji uspeh pri organizaciji samega sebe, znati delegirati naloge.
Opis in potek aktivnosti: 1. Delegiranje;
2. Glavna vodila pri delegiranju;
3. Katerim nivojem delegirati;
4. Prednosti za management;
5. Prednosti za zaposlene;
6. Prednosti za podjetje.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki poznajo orodja in veščine za učinkovito delegiranje.
Naziv usposabljanja: Nastop in prezentacija
Kratek splošni opis: Vsak vodja mora obvladati predstavitev svojega ali drugega predloga, rešitve ipd. Dobra predstavitev je pol uspeha za realizacijo predloga!
Cilji aktivnosti Usposobiti vodje in zaposlene za učinkovito predstavitev svojih idej in predlogov!
Opis in potek aktivnosti: 1. Oblike nastopov in predstavitev – upoštevanje notranjih in splošnih protokolov!
2. Priprava na nastop.
2. Priprava dobre prezentacije – predstavitve.
3. Vaja pred nastopom-obvladovanje treme.
4. Izvedba nastopa – javni nastop.
5. Govorica telesa, kdaj nas izdaja?
9. Izvedba praktične vaje nastopa?
Rezultati aktivnosti: Posamezniki razumejo pomembnost nastopanja in učinkovitega podajanja vsebin.
Naziv usposabljanja: Poslovno komuniciranje
Kratek splošni opis: Med zelo pomembne veščine v poslovnem svetu sodi dobro komuniciranje. To usposabljanje je namenjeno temeljnemu obvladanju poslovnega komuniciranja!
Cilji aktivnosti Usposobiti vodje in zaposlene za osnove poslovnega komuniciranja!
Opis in potek aktivnosti: 1. Osnove poslovnega komuniciranja.
2. Govorno komuniciranje, poslovni razgovor, telefonski razgovor.
3. Pisno komuniciranje.
4. Izdelava poročila, elaborata in dopisa.
5. Letni pogovor s sodelavcem.
Rezultati aktivnosti: Posamezniki razumejo pomen kvalitetne in nenasilne komunikacije.
Naziv usposabljanja: Obvladovanje kriznih komunikacij
Kratek splošni opis: Usposabljanje je osnova za obvladovanje kriznih situacij preko komunikacijskih veščin!
Cilji aktivnosti Obvladovanje kriznih razmerij s komunikacijo
Opis in potek aktivnosti: 1. Povzetek prvin poslovnega komuniciranja.
2. Krizne situacije in ključne nevarnosti za porušitev medsebojnih odnosov.
3. Verbalno komuniciranje v krizni situaciji.
4. Pisno komuniciranje v kriznih razmerjih.
5. Krizno komuniciranje med sodelavci
6. Krizno komuniciranje z zunanjim svetom – poslovnimi partnerji.
7. Etika in krizno komuniciranje.
6. Vaja kriznega komuniciranja
Rezultati aktivnosti: Posamezniki poznajo orodja za učinkovito obvladovanje težavnih komunikacije z uporabo nenasilne komunikacije.
Naziv usposabljanja: 5Δ – Analiza in optimizacija delovnih procesov
Kratek splošni opis: 5Δ “analiza in optimizacija delovnih procesov” je metoda stalnega napredka namenjena izboljševanju predvsem proizvodnih in logističnih procesov. Na osnovi analize kritičnih procesov se naredi izbor, proces se posname in po metodi 5Δ preanalizira. Naredi se analiza ekonomike AS IS stanja in načrt uvedbe TO BE stanja. Fokus usposabljanja je udeležence usposobiti “vitkega” razmišljanja in uporabe metode 5Δ za zagotavljanje stalnega napredka na produktivnosti in kakovosti v procesih.
Cilji aktivnosti Uporabnike usposobiti za samostojno uporabo metode 5Δ “analiza in optimizacija delovnih procesov”, s katero zagotavljamo stalni napredek v proizvodnji in logistiki.
Opis in potek aktivnosti: 1. Analiza kritičnih procesov v podjetju in izbor.
2. Posnetek filma delovnega procesa.
3. Delitev aktivnosti na koristne in nekoristne (dodana vrednost po principu LEAN).
4. Ekonomsko ovrednotenje operacij.
5. Kritična analiza posnetega stanja (analiza AS IS).
6. Načrtovanje izboljšav in projektiranje novega stanja (TO BE)
7. Realizacija načrta izboljšav v praksi.
8. Preverjanje učinkov.
Rezultati aktivnosti: 1. Nadgrajeno znanje ciljnega kadra na področju 5∆ Analiza in optimizacija delovnih procesov;
2. Nadgrajeno znanje ciljnega kadra s področja dodane vrednosti v proizvodnji in izgub;
3. Uvedene izboljšave po delovnih mestih v proizvodnji;
4. Izboljšana produktivnost in kakovost na posnetih delovnih mestih.
Naziv usposabljanja: Brainstorming
Kratek splošni opis: Pregovor pravi: “več ljudi, več ve”! Kako izkoristiti to pravilno trditev?
Cilji aktivnosti Uveljaviti tehniko BRAINSTORMINGA kot pripomoček pri iskanju idej za reševanje problemov ali iskanje razvojnih predlogov.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev tehnike BRAINSTORMING in ključna pravila za izvajanje.
2. Priprava BRAINSTORMINGA.
3. Način organiziranja BRAINSTORMING dogodka – razpis ali sklic skupine.
4. Izvedba BARINSTORMING dogodka.
5. STD zapis pridobljenih idej in predlogov.
6. Izvedba MORFOLOŠKE SHEME za validacijo predlogov.
7. Izvedba praktične vaje BRAINSTORMINGA za udeležence.
Rezultati aktivnosti: Vzpostavljen je STD ali OP izvajanja tehnike BRAINSTORMING in izvedene so splošne delavnice s predstavitvijo tehnike.
Naziv usposabljanja: Ishikawa
Kratek splošni opis: Ishikawa diagram (imenovan tudi diagram ribja kost) je metoda managementa kakovosti. Diagram obravnava vzroke in posledice in je namenjen uporabi na delavnicah stalnega napredka in tudi »brainstorming« delavnicah, kjer skušamo odkriti prave vzroke določenega problema. Ishikawa s svojim sistematičnim pristopom preprečuje, da ob površnem in nesistematičnem obravnavanju problema “zdravimo simptome”.
Cilji aktivnosti Prenos principa analize problemskega stanja po Ishikava tehniki na vse vodstvene funkcije.
Opis in potek aktivnosti: 1. Teoretična predstavitev in osnove Ishikawe.
2. Pregled osnovnih elementov Ishikawa diagrama.
3. Določitev konkretnega problema.
4. Reševanje problema brez Ishikawe.
5. Reševanje problema z uporabo Ishikawe.
6. Presoja učinkovitosti reševanja problema z in brez sistematičnega pristopa.
Rezultati aktivnosti: 1. Usposobljen in kompetenten nosilec za metodo Ishikawa;
2. Usposobljeni vodja (e) za delo z Ishikawa tehniko.
Naziv usposabljanja: 5 x zakaj
Kratek splošni opis: Sistematična metoda ugotavljanja izvornega vzroka za določen problem. Metoda 5 x Zakaj nas enostavno in učinkovito pelje skozi korake, ki nas privedejo do ugotovitve zakaj se določen problem pojavlja in kako ga v prihodnosti preprečiti.
Cilji aktivnosti Prenos principa analize problemskega stanja po tehniki 5 ZAKAJ na vse ključne uporabnike.
Opis in potek aktivnosti: 1. Teoretična predstavitev 5 x Zakaj.
2. Izbor konkretnega problema.
3. Reševanje problema po metodi 5 x Zakaj.
4. Določitev aktivnosti in nosilcev za izboljšanje stanja in preprečavanje obravnavanega problema.
5. Kreiranje akcijskega načrta za učinkovito vzpostavitev in uporabo metode 5 x Zakaj v podjetju.
Rezultati aktivnosti: 1. Usposobljeni in kompetentni nosilci za tehniko 5 ZAKAJ
Naziv usposabljanja: 8D
Kratek splošni opis: Tehnika 8D je najbolj poznana v avtomobilski industriji. Tehnika nam pomaga, da na strukturiran način, s pomočjo timskega dela v 8 korakih sistematično in trajno odpravimo napake, ki so bile že (!) zaznane.
Cilji aktivnosti Prenos uporabe metode/tehnike v vsakodnevno delo znotraj podjetja.
Opis in potek aktivnosti:
  1. Predstavitev metode 8 D
  2. Predstavitev posameznih korakov
  3. Izvedba delavnice na praktičnem primeru z uporabo tehnik ISHIKAWA in 5 Zakaj
  4. Izdelava akcijskega načrta
Rezultati aktivnosti: 1. Nadgrajeno znanje pri (ključnih) zaposlenih za metodo/tehniko 8D;
2. Podane so informacije za povečanje tehnične podpore pri uporabi tehnike 8D.
Naziv usposabljanja: FMEA
Kratek splošni opis: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, DFMEA – Design, PFMEA – Proces) je tehnika, ki je najpogosteje uporabljena v avtomobilski industriji. Uporablja se jo v povezavi s preventivnim preprečavenjem napak v proizvodnji in/ali uporabi. Pravilo se tehnika uporabi že v fazi razvoja oziroma zasnove izdelka.
Cilji aktivnosti 1. Usposobiti ključne nosilce aktivnosti za učinkovito uporabo metode pri zmanjševanju kritičnih točk slabe kakovosti v proizvodnem procesu
Opis in potek aktivnosti: 1. Pregled metodološkega okvira FMEA za podjetje in določiti specifični pristop za proizvodni proces in za podporne procese;
2. Izvedba informativne delavnice za uporabo FMEA za proizvodne delovne skupine in za podporne procese;
Rezultati aktivnosti: 1. Izdelan je metodološki okvir za uporabo FMEA v podjetju;
2. Izdelan je pravilnik o uporabi FMEA in
3. Dosežena je uspešna praktična uporaba FMEA v praksi -proizvodni procesi in podporni procesi.
Naziv usposabljanja: SMED
Kratek splošni opis: Trendi sodobne industrije gredo v smeri manjših serij. Da smo lahko fleksibilni na področju zagotavljanja manjših količin kupcem, je potrebno dati velik poudarek učinkovitosti menjav in nastavitev. Fokus usposabljanja je metoda SMED, ki se ukvarja z optimiranjem aktivnosti nastavitev.
Cilji aktivnosti Usposobiti ključne deležnike procesa nastavitev o metodi SMED in konceptu hitrih nastavitev.
Opis in potek aktivnosti: 1. Analiza procesa nastavitev v podjetju in analiza velikosti serij.
2. Identifikacije dosedanje uporabe in znanja s področja SMED.
3. Študija konkretnega primera nastavitve v podjetju.
4. Izvedba delavnice na kateri se obravnava tako teorija o metodi SMED, kot tudi v nadaljevanju pogleda analizo in ugotovitve študije konkretnega primera.
5. Izdelava načrta vzpostavitve SMED v podjetju.
Rezultati aktivnosti: 1. Nadgrajeno znanje tehnike vitke proizvodnje SMED;
2. Izvedena študija primera uporabe SMED v kombinaciji z uporabo tehnike 5∆ analiza in optimizacija delovnih procesov.
Naziv usposabljanja: 7 izgub (8 izgub)
Kratek splošni opis: 7 (8) izgub je nabor ključnih izgub s katerimi se soočajo vsa podjetja. Ključno je, da znamo te izgube identificirati in da so aktivnosti v podjetju fokusirane na zmanjševanje izgub.
Cilji aktivnosti Zagotoviti znanje s področja 7 (8) izgub in na praktičnem primeru pokazati možnost uporabe tehnike v podjetju.
Opis in potek aktivnosti: 1. Definirati kaj so izgube.
2. Pregled ključnih vzrokov nastanka izgub.
3. Pregled vseh vrst izgub po metodologiji 7 (8) izgub.
4. Izvedba praktičnega primera s ciljem zmanjševanja izgub.
Rezultati aktivnosti: 1. Nadgrajeno znanje zaposlenih na področju 7 (8) izgub. in usmerjena miselnost v vitko delovanje, kjer se izgube ne pojavljajo;
2. Izvedena je študija praktičnega primera, kjer se izgube klasificirajo po modelu  7 (8) izgub.
Naziv usposabljanja: Veriga vrednosti (value stream mapping)
Kratek splošni opis: Splošna delavnica, kjer je cilj na podlagi praktičnega primera iz dotičnega podjetja narediti študijo z uporabo tehnike VSM – veriga vrednosti.
Cilji aktivnosti Usposobiti ključne deležnike proizvodnega procesa o metodi verige vrednosti (VSM).
Opis in potek aktivnosti: 1. Študija primera v podjetju.
2. Izdelava analize in VSM diagrama.
3. Pregled kritičnih točk iz VSM analize (ozka grla, idle time, dodana vrednost, …).
4. Izvedba delavnice s ključnimi deležniki proizvodnega procesa.
5. Pregled možnosti izboljšav in kreiranje akcijskega načrta.
Rezultati aktivnosti: 1. Nadgrajeno znanje s področja VSM (veriga vrednosti);
2. Izveden praktičen primer (študija) z uporabo tehnike VSM.
Naziv usposabljanja: Poka Yoke
Kratek splošni opis: Poka Yoke je tehnika zagotavljanja kakovosti. Usposabljanje je fokusirano v učinkovito vzpostavitev Poka Yoke pri naročniku.
Cilji aktivnosti Usposobiti zaposlene o uporabi tehnike Poka Yoke in zagotoviti kakovost v procesu podjetja naročnika.
Opis in potek aktivnosti: 1. Analiza dosedanje uporabe tehnike v procesih podjetja.
2. Študija primera, ki je potencialen za uvedbo Poka Yoke.
3. Izvedba splošnih izobraževalnih delavnic za ključne uporabnike tehnike Poka Yoke.
4. Izdelava akcijskega načrta z uvedbo pilotnih primerov Poka Yoke po oddelkih / linijah.
5. Izvedba pilotne uporabe tehnike s strani ključnih uporabnikov.
Rezultati aktivnosti: Zaposleni so usposobljeni za uporabo tehnike Poka Yoke.
Naziv usposabljanja: 5S
Kratek splošni opis: Sistematično urejena in organizirana delovna mesta v podjetju so ključ do dobre kakovosti in izboljšanja pretočnih časov. Usposabljanje nas nauči ključnih korakov in detajlov na katera moramo biti pozorni pri uvajanju 5S sistema.
Cilji aktivnosti Usposobiti zaposlene o pomenu in uporabi tehnike 5S.
Opis in potek aktivnosti: 1. Analiza dosedanje uporabe tehnike 5S v podjetju in opredelitev kritičnih točk.
2. Predstavitev ključnih ugotovitev in kritičnih točk.
3. Izvedba splošnih izobraževalnih delavnic za ključne uporabnike tehnike 5S.
4. Kreiranje oz. posodobitev 5S standardov v podjetju.
5. Priprava akcijskih načrtov za uvedbo 5S.
6. Svetovanje in kontrola izvedbe aktivnosti.
Rezultati aktivnosti: Zaposleni so usposobljeni za uporabo tehnike 5S.
Naziv usposabljanja: Ergonomija
Kratek splošni opis: Ergonomija dela je ključna za doseganje dobre produktivnosti podjetja. Zdravi delavci so boljši delavci. Fokus usposabljanja je izboljšanje ergonomije dela na osnovi študije primera iz podjetja.
Cilji aktivnosti Ključne nosilce izobraziti in usposobiti o principih ergonomije na praktičnem primeru.
Opis in potek aktivnosti: 1. Izbor pilotnega delovnega mesta v podjetju.
2. Izdela se posnetek stanja.
3. Analiza kritičnih točk iz vidika ergonomije.
4. Izdelava načrta rešitev (priprava akcijskega načrta).
5. Svetovanje in vodenje aktivnosti za izboljšave skladno z akcijskim načrtom.
6. Analiza učinkov izboljšav.
7. Priprava metodologije za presojo ustreznosti ergonomije dela.
Rezultati aktivnosti: Ključni nosilci so usposobljeni o principih ergonomije.
Naziv usposabljanja: Polivalenca / upravljanje z veščinami
Kratek splošni opis: Podjetje lahko zagotavlja stalni napredek in lastno fleksibilnost le v primeru, ko zaposlujejo visoko usposobljene kadre. Zaposleni so ključni za uspeh podjetja in zato je izredno pomembno, da so zaposleni deležni sistematičnih usposabljanj in da se njihove veščine neprestano razvija in nadgrajuje.
Cilji aktivnosti Vzpostavitev sistema učinkovitega upravljanja z veščinami v podjetju.
Opis in potek aktivnosti: 1. Analiza obstoječega sistema razvoja veščin zaposlenih.
2. Pregled in identifikacija dokumentacijsko-informacijske podpore procesu upravljanja z veščinami zaposlenih.
3. Kreiranje akcijskega načrta za celovito vzpostavitev sistema upravljanja z veščinami.
4. Določitev ciljev za posamezne zaposlene in določitev mentorjev.
5. Priprava učinkovitega programa usposabljanja.
4. Izvajanje usposabljanj po programu skladno s cilji.
Rezultati aktivnosti: Vzpostavljen sistem upravljanja z veščinami zaposlenh
Tema se lahko predstavit tudi kot predstavitvena delavnica oziroma izobraževanje.
Naziv usposabljanja: Logistika – vloga poslovne funkcije v podjetju
Kratek splošni opis: Usposabljanje je namenjeno razumevanju pomena poslovne funkcije logistike, saj le-ta posega skoraj v vsak proces posameznega podjetja.
Cilji aktivnosti Celovita opredelitev principov organiziranja logistike, kot poslovne funkcije v podjetju.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev logistike kot ene ključnih poslovnih funkcij.
2. Logistika kot dejavnik konkurenčnosti v podjetju.
3. Struktura logističnih funkcij in predstavitev funkcij.
4. Organizacijski principi logistike v podjetju.
5. Učinkovita kadrovska struktura logistike v podjetju.
6. Veščine upravljanja logistike.
Rezultati aktivnosti: Delavnica je namenjena vsem kadrom v logistiki, nabavi in komerciali. Udeleženci spoznajo logistiko, kot eno ključnih poslovnih funkcij v podjetju, njene prvine in strukturo procesov ter upravljanje te funkcije.
Naziv usposabljanja: Prevzemni procesi v logistiki
Cilji aktivnosti Spoznati strukturo uspešnega procesa prevzemanja blaga in vseh pripadajočih postopkov z dokumentacijo.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev uspešnega procesa prevzemanja;
2. Najave prevzema;
2. Količinske vhodne kontrole;
3. Kakovostne vhodne kontrole;
4. Fizičnim postopki dodelav na prevzemu (sortiranje, razpakiranje, sestava, deklariranje);
5. Dokumentiranje prevzema;
6. Obdelava podatkov na prevzemu.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo uspešen proces prevzemanja z vsemi postopki, strukturo dokumentacije in dobro prakso!.
Naziv usposabljanja: Hrambni procesi v logistiki
Cilji aktivnosti Spoznati strukturo uspešnega procesa hrambe in vseh pripadajočih postopkov.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev uspešnega procesa hrambe in njegove strukture;
2. Tehnologija hrambe blaga;
2. Vodenje skladiščnih lokacij;
3. Kontrolni postopki hrambe blaga;
4. Postopki preskladiščenja;
5. Dokumentiranje hrambe;
6. Obdelava podatkov na hrambi.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo uspešen proces hrambe z vsemi postopki, strukturo dokumentacije in dobro prakso!.
Naziv usposabljanja: Komisionirni procesi v logistiki
Cilji aktivnosti Spoznati strukturo uspešnega procesa komisioniranja in vseh pripadajočih postopkov z dokumentacijo.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev uspešnega procesa komisioniranja- struktura;
2. Obdelava naročil za komisioniranje;
2. Planiranje komisioniranja;
3. Normativi komisioniranja;
4. Tehnološki principi komisioniranja;
5. Spremljanje in kontrole na komisiniranju;
6. Dokumentiranje komisioniranja;
6. Obdelava podatkov na komisioniranju.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo uspešen proces komisioniranja z vsemi postopki, strukturo dokumentacije in dobro prakso!.
Naziv usposabljanja: Odpremni procesi v logistiki
Cilji aktivnosti Spoznati strukturo uspešnega procesa odpreme blaga in vseh pripadajočih postopkov z dokumentacijo.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev uspešnega procesa odprem-struktura;
2. Planiranje odprem in upravljanje odpremnega prostora;
2. Količinske izhodne kontrole;
3. Kakovostne izhodne kontrole;
4. Končni postopki pakiranja za odpremo;
5. Sestava komisionov in pošiljk;
6. Dokumentiranje odprem;
6. Obdelava podatkov na odpremah.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo uspešen proces odpremljanja z vsemi postopki, strukturo dokumentacije in dobro prakso!.
Naziv usposabljanja: Oskrbni procesi v logistiki
Cilji aktivnosti Spoznati strukturo uspešnega procesa oskrbe in vseh pripadajočih postopkov z dokumentacijo.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev uspešnega procesa oskrbe-struktura;
2. Planiranje oskrbe;
2. Količinske oskrbne kontrole;
3. Kakovostne oskrbne kontrole;
4. Tehnološki principi oskrbe delovnih mest;
5. Dokumentiranje oskrbe;
6. Obdelava podatkov na oskrbi.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo uspešen proces oskrbe z vsemi postopki, strukturo dokumentacije in dobro prakso!.
Naziv usposabljanja: Transportni procesi v logistiki
Cilji aktivnosti Spoznati strukturo uspešnega procesa transporta in vseh pripadajočih postopkov z dokumentacijo.
Opis in potek aktivnosti: 1. Predstavitev uspešnega procesa transporta-struktura;
2. Planiranje transporta;
2. Normativi v transportu;
3. Kontrole blaga v transportu;
4. Zavarovanje blaga v transportu;
5. Odgovornosti v transportu-razmejitve;
5. Dokumentacija tekom transporta;
6. Obdelava podatkov transporta.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo uspešen proces transporta z vsemi postopki, strukturo dokumentacije in dobro prakso!.
Naziv usposabljanja: Finance za nefinančnike
Kratek splošni opis: Namen usposabljanja je udeležence seznaniti z osnovnimi finančnimi pojmi  s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem poslovanju in kaj je njihova vsebina. Spoznati strukturo osnovnih izkazov vsakega podjema (Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in povezavo med njimi. Spoznati kako hitro in enostavno oceniti finančno sliko vsakega podjema. Spoznati kateri so ključni kazalniki pri hitri analizi finančnega stanja podjetja.
Cilji aktivnosti 1. Spoznati izkaze poslovanja in povezavo med njimi;
2. Seznanitev s posledicami poslovnih odločitev na finančne izkaze.
Opis in potek aktivnosti: Posameznike se sezani z naslednjimi finančnimi kategorijami:
1. Bilanca stanja;
2. Izkaz poslovnega izida;
3. Poenostavljen denarni tok EBITDA;
3. Čista obratna sredstva ČOBS in njihov pomen;
4. Dnevi vezave terjatev;
5. Dnevi vezave zalog;
6. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev;
7. Finančno posredniški položaj – neto dolg, neto terjatev.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo povezavo med izkazi, pomembnost pravilne strukture za varnost poslovanja in investicijsko sposobnost družbe. Pridobijo znanje in razumevanje pomena  potrebnega nadzora nad zalogami in terjatvami.
Naziv usposabljanja: Izračun lastne cene produkta
Kratek splošni opis: Cilj usposabljanja je spoznati tehniko izračuna lastne cene izdelka ali storitve. Spoznati kako izračunati zoženo lastno ceno proizvoda ali storitve na podlagi neposrednih stroškov dela ter kako izračunati lastno ceno proizvoda/ storitve na podlagi posrednih stroškov, ki jih je potrebno razdeliti na podlagi ključev. Spoznati metodologije določanja ključev za razdelitev stroškov.
Cilji aktivnosti Spoznati kako izračunamo lastno ceno produkta.
Opis in potek aktivnosti: Poznavanje lastne cene je ključno za pravilno določanje prodajne cene ter identifikacijo priložnosti za izboljšave s področja stroškov izdelave izdelka/ storitev. Zato se udeleženci seznanijo z:
1. Izračunom zožene lastne cene (neposredni stroški dela, materiala, amortizacije);
2. Izračunom lastne cene proizvoda (posredni stroški izdelave (obratna režija), posredni stroški nabave, prodaje in uprave podjetja);
3. Izračun prodajne cene,
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo metodologijo kalkulacije lastne cene, pomen in uporabo ključev za delitev stroškov po stroškovnih nosilcih, strukturo stroškov posameznega izdelka in s tem tudi vpogled kje lahko dobimo največje učinke pri znižanju lastne cene.
Naziv usposabljanja: Temelji finančnega poslovanja
Kratek splošni opis: Namen usposabljanja je udeležence seznaniti z osnovnimi prijemi načrtovanja finančnih tokov ter z instrumenti varovanja finančnih tokov. Zakaj je pomembno načrtovati denarni tok. Kako zavarovati denarni tok in kakšni so stroški varovanja. Kako izračunamo obresti. Kakšna so tveganja pri najemu posojil.
Cilji aktivnosti Izboljšati načrtovanje denarnih tokov upravljanje s terjatvami in zavarovanje.
Opis in potek aktivnosti: 1. Pomen načrtovanja denarnih tokov
2. Notranji in zunanji viri financiranja
3. Upravljanje s terjatvami
– rok plačila
– odprodaja terjatev (faktoring)3. Zavarovanje terjatev
– zavarovanje pri SID banki
– bančna garancija
– akreditiv
– inkaso
– menica
– ček
– fiduciarna cesija
– globalna cesija
4. Izterjava
– kako izterjevati
– izvršba
5. Obrestno obrestni račun
Rezultati aktivnosti: Udeleženci bodo spoznali pomen načrtovanja denarnih tokov in upravljanja s terjatvami.
Naziv usposabljanja: Stroškovno računovodstvo
Kratek splošni opis: Namen usposabljanja je udeležence seznaniti zakaj je pomembno spremljanje stroškov. Spremljanje stroškov je pomembno tako za tiste, ki morajo imeti nadzor nad stroški, kot tudi tiste, ki stroške povzročajo oziroma se jim stroški pripisujejo. Za vsak nivo v podjetju je namreč pomembno, da razume kako stroški nastanejo in kako jih stroški bremenijo, še posebej če so stroki razdeljeni na podlagi dogovornih ključev.
Cilji aktivnosti Izboljšati spremljanje stroškov z namenom boljšega vpogleda v ekonomiko poslovanja in izdelave pokalkulacij.
Opis in potek aktivnosti: 1. Pomen spremljanja stroškov;
2. Stroškovna mesta in stroškovni nosilci;
3. Ključi za delitev stroškov na SM in SN;
4. Točka preloma.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci spoznajo pomen računovodskega spremljanja poslovanja glede na ekonomiko in bodoče odločitve podjetja.
Naziv usposabljanja: Angleška poslovna konverzacija
Kratek splošni opis: Namen usposabljanja je pridobiti znanje in samozavest pri uporabi angleškega jezika v poslovni komunikaciji. Le boljši besedni zaklad vodi k lažjemu sporazumevanju pri vsakdanjem poslovanju s partnerji v tujini. Boljše znanje angleščine pa nam vliva tudi samozavest ter nam olajša nastop in prezentacijo naših idej, argumentov ali predlogov.
Cilji aktivnosti Izboljšati uporabo in znanje o angleškem jeziku.
Opis in potek aktivnosti: 1. Povečati besedni zaklad predvsem s poslovnimi izrazi;
2. Izboljšati znanje o angleškem pravopisu;
3. Izboljšati uporabo angleščine v pogovoru.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci v okviru lastnih potreb po besednem zakladu izboljšajo znanje in uporabo angleškega jezika.
Naziv usposabljanja: Analiza finančnih izkazov na konkretnem primeru
Kratek splošni opis: Namen usposabljanja je razložiti poslovanje podjetja v katerem so slušatelji zaposleni na konkretnem primeru – njihovem podjetju. Izkazi družbe namreč niso pomembni le za vodstvo podjetja, pač pa so uporabniki informacij različni – zunanji, kot tudi notranji. Za vse uporabnike je zelo pomembno kako se njihovo delo odraža v finančnih izkazih družbe. Če zaposleni na različnih nivojih razumejo rezultate svojega dela lažje spremenijo svoja ravnanja v smeri še dodatnega izboljšanja poslovanja. Odlična produktivnost v proizvodnji  podjetju ne pomaga prav dosti, če nabavna služba ne dobavi vhodnih surovin po pravih cenah ali če prodajna služba ne zavaruje terjatev primerno.
Cilji aktivnosti 1. Spoznati izkaze poslovanja lastne družbe in povezavo med njimi.
2. Analiza časovne serije izkazov na vsaj 3 letnem obdobju.
3. Razumevanje posledic poslovnih odločitev na finančne izkaze
Opis in potek aktivnosti: 1. Bilanca stanja – analiza gibanja ključnih postavk v časovni seriji treh let – opredmetena OS, terjatve, zaloge, kapital, dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti;
2. Izkaz poslovnega izida – gibanje prihodkov, analiza rasti stroškov v primerjavi s prihodki, dobiček iz poslovanja (EBIT), upravljanje s terjatvami;
3. Poenostavljen denarni tok EBITDA – analiza gibanja v časovni seriji, povečanja EBITDA, zmanjšanja EBITDA, diskusija;
4. Čista obratna sredstva ČOBS in njihov pomen – izračun gibanja ČOBS v časovni seriji, diskusija;
5. Dnevi vezave terjatev – izračun v časovni seriji;
6. Dnevi vezave zalog – izračun v časovni seriji, diskusija;
7. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev – izračun v časovni seriji, diskusija;
8. Finančno posredniški položaj – neto dolg, neto terjatev – izračun v časovni seriji, diskusija.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci na lastnem primeru spoznajo povezavo med izkazi, pomembnost pravilne strukture za varnost poslovanja in investicijsko sposobnost družbe. Obenem pridobijo globje razumevanje zakaj je potreben nadzor nad zalogami in terjatvami.
Naziv usposabljanja:
Kratek splošni opis: Izobraževanje poda osnovna znanja o elektronskem poslovanju, njegovi uporabi v vsakdanjem zasebnem in poslovnem življenju. Daje osnovo za brezpapirno poslovanje in izboljšanje učinkovitosti delovanja podjetij.
Cilji aktivnosti Poznati osnovne značilnosti elektronskega poslovanja.
Opis in potek aktivnosti: Poznavanje elektronskega poslovanja pridobiva na pomembnosti in je eno ključnih strateških področij prihodnjega poslovanja mikro, malih in srednjih podjetij. Zato je nujno poznavanje temeljev tovrstnega poslovanja za učinkovito implementacijo le tega v podjetje, saj ta zahteva kompetentne zaposlene.
Posamezniki se seznanijo s:
1. Pojmom elektronskega poslovanja;
2. Elektronskim poslovanjem v trgovini;
3. Elektronskim poslovanjem v bankah;
4. Pravnimi vidiki e-poslovanja;
5. Problemi in zaščito
Rezultati aktivnosti: Vedenje o elektronskem poslovanju, primernosti uporabe pri dejavnosti podjetja.
Naziv usposabljanja: CRM
Kratek splošni opis: Daje odgovore na to kaj sploh je upravljanje odnosov s strankami, kako se ga lotiti, videti perspektivo in kaj lahko od njega pričakujemo. Lahko je konkurenčna prednost podjetja, če je pravilno zasnovan in izrabljen.
Cilji aktivnosti Poznati osnovne komponente informacijsko komunikacijske tehnologije
Opis in potek aktivnosti: CRM je kljub njegovi prepoznavnosti v slovenskih podjetjih še vedno premalo prisoten. Tekom delavnice se udeleženci seznanijo s pomenom dobrega CRM in njegovim ozadjem v podjetju ter koristi le-tega. Kvaliteten CRM ob vse bolj inovativni konkurenci zagotavlja podjetju zadrževanje naročnikov ter poglobljen odnos z njimi ter prenos informacij med trgom in podjetjem s tem pa je zagotovljeno tudi lažje in kvalitetnejše predvidevanje trendov ter potreb podjetja. Udeleženci se seznanijo z:
1. Uvod;
2. Skrb o kupcu;
3. Odpravljanje težav kupcev;
4. Informacijska podpora;
5. Študija primera
Rezultati aktivnosti: Vedenje o CRM-ju in možnosti izrab e v podjetju.
Naziv usposabljanja: Upravljanje s projekti
Kratek splošni opis: Razumeti projektni način dela je osnova dobrega projektnega upravljanja. Kako pristopiti k stalnim, ponavljajočim se projektom in kako pristopiti k enkratnim projektom. Poudarek je na obvladovanju sprememb.
Cilji aktivnosti Poznati zakonitosti projektnega dela.
Opis in potek aktivnosti: Projektno delo zagotavlja sistematičen pristop in uspešen zaključek velikih in malih projektov. Zato je nujno za vse zaposlene, da poznajo in razumejo projektni management ter učinkovito upravljanje s projekti, ki jih je v podjetjih vedno več. To pa zahteva tudi učinkovito organizacijo in kvalitetno izrabo delovnega časa. Zato se posamezniki seznanijo z:
1. Osnovnimi pojmi;
2. Vrsto projektov;
3. Življenjskim ciklom projekta;
4. Klasifikacijo projektov;
5. Osnovnimi značilnostmi upravljanja s projekti;
6. Organizacijsko strukturo in tipi organizacije.
Rezultati aktivnosti: Vedenje o projektnem vodenju, uporaba pri projektnem delu v podjetju.
Naziv usposabljanja: MS Project
Kratek splošni opis: Uporaba sodobnih orodij za načrtovanje, spremljanje in poročanje v projektnem načinu dela. Poudarek na pripravi projektnih aktivnosti, vseh njenih atributov, spremljavi izvajanja projektnih aktivnosti, obvladovanju tveganj in poročanju.
Cilji aktivnosti 1. Poznati osnovne komponente MS Projecta;
2. Sposobnost načrtovanja, spremljanja in realiziracije projektov;
3. Pomen projektnega poročanja.
Opis in potek aktivnosti: Projekti v podjetjih postajajo vedno težji in z vedno več aktivnostmi. Učinkovito vodenje in slednje spremembam znotraj projektov zahteva poleg znanja projektnega managementa tudi ustrezno informacijsko podporo in kompetentne zaposlene, ki so zmožni uporabljati ustrezno informacijsko podporo. udeleženci se seznanijo z:
1. Pojmom upravljanja s projektom;
2. Vlogo vodje projekta;
3. O MS Projectu;
4. Projektnimi aktivnostmi, vnosom, lastnostmi, zakonitostmi;
5. Poročanju;
6. Podatkih o aktivnostih;
7. Človeških virih;
8. Materialnih virih;
9. Dodeljevanjem virov aktivnostim;
10. Gantogramom projekta.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje programske rešitve MS Project in njegova uporaba v vsakdanjem življenju.
Naziv usposabljanja: Logistični procesi in tehnologije v proizvodnih sistemih
Cilji aktivnosti Pregled ključnih logističnih procesov in tehnologij za podporo proizvodnji.
Opis in potek aktivnosti: 1. Kateri so ključni logistični procesi?
2. Kako logistični procesi vplivajo na proizvodno produktivnost?
3. Industrijski roboti;
(trendi, kolaborativni roboti, strojni vid, kinestetično programiranje robotov, …);
4. AGV – avtomatsko vodena vozila;
(trendi, vrste navigacij, vrste AGV vozil, kontrolni informacijski sistemi za AGV, …);
5. IoT – internet of things;
(kaj je IoT, trendi, priložnosti za uporabo v praksi v proizvodnih sistemih, …).
Rezultati aktivnosti: Udeleženci so seznanjeni s trendi na področju proizvodnih logističnih tehnologij in usposobljeni v prepoznavanju priložnosti za aplikacijo obravnavanih rešitev.
Naziv usposabljanja: Ekonomika v proizvodnji
Kratek splošni opis: Proizvodnja je jedro obstoja podjetja. V zvezi s proizvodnjo je povezano veliko metod in tehnik, kjer ima vsaka svoj ekonomski učinek in jih je smiselno povezati v celoto.
Cilji aktivnosti Spoznati področje proizvodne ekonomike in povezanih metod
Opis in potek aktivnosti: 1. Metoda vrednostna veriga (value stream);
2. Lastna cena, polna lastna cena, profitna marža, …;
3. Aktivnosti z dodano vrednostjo in brez, pretočni časi, efektivni časi, …;
4. Procesni layout;
5. Izboljševanje proizvodnih procesov z uporabo modela vrednostne verige;
6. Načrtovanje izboljšav in izračun ROI povratka investicije;
7. Uvedba izboljšav in analiza učinkovitosti uvedbe načrtovanih rešitev.
Rezultati aktivnosti: Udeleženci so seznanjeni s temelji proizvodne ekonomike, znajo ločiti med časi z dodano vrednostjo in brez, so usposobljeni za iskanje priložnosti za izboljšanje in načrtovanje rešitev, znajo izračunati povratek investicije, udeleženci znajo pri analizi proizvodne učinkovitosti uporabiti metodo vrednostne verige.
Naziv usposabljanja: Energetska učinkovitost v podjetjih/javnem sektorju/lokalni skupnosti in uporaba obnovljivih virov energije (OVE)
Kratek splošni opis: Energetska učinkovitost zagotavlja podjetjem dodatno dolgoročno konkurenčno prednost in zmanjšuje stroške energije na enoto proizvoda. V javnem sektoju dolgoročno zmanjšuje stroške obratovanja stavb, ki jih ta sektor upravlja. Hkrati zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in pozitivno prispeva k manjšemu onesnaževanju podnebja.
Cilji aktivnosti 1. Poznati osnovna izhodišča zagotavljanja EU;
2.Poznati tehnologije in ukrepe zagotavljanja EU;
3.Poznati možnosti financiranja in izvedbe projektov EU.
Opis in potek aktivnosti: Energetska učinkovitost (EU) postaja osrednja prioriteta energetskih in okoljskih politik, rezerve pri zagotavljanju EU v podjetjih, javnem sektoju in lokalnih skupnostih pa so ogromne. Izbira pravilnih ukrepov in tehnologij zagotavlja dolgoročne in kratkoročne prihranke v denarju in tudi pri emisijah toplogrednih plinov. Ker so projekti EU povezani z investicijami, je pomembno vedeti tudi, kakšni finančni viri obstajajo za financiranje izvedbe takih projektov.  Udeleženci se seznanijo z:
1. Osnovnimi standardi in usmeritvami s področja EU;
2. Osnovnimi dokumenti in okvirno vsebino;
3. Možnimi ukrepi in tehnologijami za zagotavljanje EU;
4. Možnimi prihranki pri izvedbi različnih ukrepov/projektov -na praktičnih primerih;
5. Možnostmi financiranja izvedbe ukrepov/projektov;
6. Potrebnimi podatki za pripravo določenega projekta EU.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje ukrepov, tehnologij in možnosti izvedbe EU projektov.
Naziv usposabljanja: Priprava infrastrukturnih projektov (IP), prijava IP na financiranje iz EU skladov in izvedba IP
Kratek splošni opis: Že dolgo lahko črpamo sredstva strukturnih skladov in kohezijskega sklada za različne, tudi infrastrukturne projekte. Pravilna priprava IP je prvi pogoj, da lahko nekdo sploh kandidira za nepovratna sredstva, pravilna izvedba in poročanje pa pogoj, da teh sredstev ni potrebno vrniti, saj se pogosto dogaja, da odkrite napake pri izvedbi in poročanju posledično pripeljejo do vračanja odobrenih neportanih sredstev.
Cilji aktivnosti 1. Priprava IP po EU pravilih in standardih;

2. Sposobnost načrtovanja, spremljanja in realiziracije projektov;

3. Pomen pravilnega poročanja.

Opis in potek aktivnosti: Pravilna priprava IP, še posebej tistih, ki bi jih želeli kandidirati za EU sredstva, je pogoj, da sploh lahko upamo, da bomo nepovratna sredstva dobili. Da pa ne bi bilo potrebno kdaj ta sredstva vrniti, je pomembno vedeti, na kaj je potrebno paziti pri spremljanju in realizaciji projekta, še posebej pa je pomembna faza poročanja zaradi katere so prenekatera sredstva bila vrnjena v evropski proračun. Udeleženci se seznanijo z:
1. Osnovnimi izhodišči priprave IP po EU pravilih in standardih;
2. Vlogo vodje projekta;
3. Vlogo nadzora pri projektu;
4. Pogostimi napakami in kritičnimi točkami;
5. Možnostih spremembe projekta v procesu izvajanja;
6. Pravilnemu poročanju do kontrolnih organov.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje pravil priprave, prijave in izvedbe EU financiranega IP ter pravil poročanja.
Naziv usposabljanja: Priprava dobre zasnove (razvojnega) projekta za prijavo na razpis za subvencije ali za kandidranje na EU razpisih
Kratek splošni opis: Analize kažejo, da je projektov, ki uspejo dobiti subvencije, med 5%-10%, redko kdaj je procent odobrenih projektov na nekem razpisu večji. Zato je še posebej pomembno, da se projekt, ki ga nekdo namerava prijaviti na razpis, že v začetku pravilno zasnuje v vseh poglavjih. Že drobne napake v katerem koli poglavju lahko pomenijo, da bo projekt izločen že v fazi predizbora, kar pomeni, da ne bo imel niti možnosti, da se v nadaljevanju poteguje za subvencije.
Cilji aktivnosti 1. Poznati osnove za zasnovo in razvoj dobrega projekta;
2. Poznati “zakrita pravila”, ki prinašajo točke pri ocenjevanju projekta;
3. Znati pripraviti dobro prijavo in pravilno izbrati projektne partnerje.
Opis in potek aktivnosti: Pravilna zasnova in priprava projekta, ki ga želimo prijaviti na določen razpis za subvencije, še posebej tistih, ki bi jih želeli kandidirati za EU sredstva, je pogoj, da sploh lahko upamo, da bomo nepovratna sredstva dobili. Udeleženci se seznanijo z:
1. Osnovnimi izhodišči priprave projekta po EU in razpisnih pravilih in standardih;
2. Vlogo vodje projekta;
3. Vlogo partnerjev pri projektu;
4. Pogostimi napakami in kritičnimi točkami;
5. Finančno shemo projekta;
6. Poudarki na pisnem delu vloge/prijave/opisu projekta udeleženci se seznanijo s/z:
– Projektnimi aktivnostmi, vnosom, lastnostmi, zakonitostmi;
– Poročanjem;
– Podatkih o aktivnostih;
– Človeških virih;
– Materialnih virih;
– Dodeljevanjem virov aktivnostim;
– Gantogramom projekta.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje pravil priprave dobrega projekta za prijavo na razpis za pridobitev subvencije.
Naziv usposabljanja: Javno zasebno partnerstvo  (JZP) v javnih projektih
Kratek splošni opis: JZP je v tujini zelo razvita oblika finančnega in strokovnega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri različnih infrastrukturnih projektih. Zasebni partner v skupni projekt prinese manjkajoča sredstva, znanje in tehnologijo, ter ga izvede, javni partner pa zasebnemu v zameno za to podeli določeno pravico (koncesijo) upravljanja tega “projekta” za določeno časovno obdobje.
Cilji aktivnosti 1. Poznati osnovne komponente JZP;
2. Sposobnost načrtovanja, spremljanja in realiziracije  JZP projektov;
3. Prednosti in pasti JZP projektov.
Opis in potek aktivnosti: JZP postaja končno tudi v Sloveniji prepoznan način finaciranja različnih projektov pri katerih se angažiral zasebni kapital, ki skupaj z javnim kapitalom omogoči rešitev določenega problema, ki ga ima javni sektor ali lokalna skupnost.  Udeleženci se seznanijo z:
1. Pojmom JZP in vlogama javnega ter zasebnega partnerja;
2. Tipi projektov, ki so primerni za JZP;
3. Prednostih  in slabostih JZP projekta za javnega partnerja;
4. Postopkih za izbor zasebnega partnerja;
5. Potrebno dokumentacijo;
6. Časovnih okvirjih postopka;
7. Podatkih o aktivnostih;
8. Nekaterih praktičnih primerih in učinkih realiziranih JZP projektov.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje osnov in logike JZP projektov ter njihovih prednosti.
Naziv usposabljanja: Energetsko pogodbeništvo
Kratek splošni opis: Pomanjkanje lastnih investicijskih virov, kar še posebej velja za javni sektor, ali odločitev podjetij, da svoja sredstva investirajo le v svoj osnovni posel, omogoča uporabo t.i. energetskega pogodbeništva, ko investicije v energetsko učinkovite ukrepe financira zasebno podjetje (ESCO podjetje). To podjetje svoj vložek poplača iz že ustvarejnih prihrankov, ali preko marže, če prodaja energent (toplota, elektrika, komprimiran zrak, drugo..).
Cilji aktivnosti 1. Poznati osnove energetskega pogodbeništva;
2. Sposobnost oceniti, kateri projekti so zanimivi za energetsko pogodbeništvo;
3. Poznati prednosti in učinke, ki jih EP lahko prinese koristniku.
Opis in potek aktivnosti: Energetsko pogodbeništvo (EP) postaja vedno bolj uporabljen element za ustvarjanje energetskih prihrankov ali za izvedbo investicij v energetiko zasebnega ali javnega podjetja ali javnih uporabnikov ogrevalnih ali drugih tehnologij in elementov, ki so energetsko potratni. Z EP lahko ti subjekti praviloma pridejo do cenejše energije ali pa do prenove energetskih sistemov brez lastnih investicijskih sredstev, saj potrebna sredstva za izvedbo investicij zagotovi ponudnik energetsko učinkovitih rešitev, ki z interesentom podpiše pogodbo o energetskem pogodbeništvu. Udeleženci se seznanijo z:
1. Osnovami in pojmi ter tipi EP;
2. Prednostmi in slabostmi EP;
3. Tipičnimi projekti EP;
4. Osnovami pogodbenega razmerja med interesentom in ponudnikom EP;
5. Nekaterimi praktičnimi projekti EP.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje uporabnosti in logike EP ter tipov projektov kjer se EP uporablja.
Naziv usposabljanja: EU programi in možnost pridobitve subvencije za različne aktivnosti
Kratek splošni opis: Obstaja množica EU programov v okviru katerih so odprti razpisi subvencije za različne tipe projektov ter za različne projektne aktivnosti. Podjetja in inštitucije bi morale znati poiskati in določiti tiste EU programe, ki ustrezajo njihovemu poslovanju in na katerih bi lahko kandidirali za subvencije za svoje poslovne aktivnosti.
Cilji aktivnosti 1. Poznati različne EU programe, kjer je možno kandidrati svoje projekte;

2. Poznati aktivnosti za katere je možno pridobiti subvencije;

3. Poznati poiskati informacije o določenem programu, ki bi bil zanimiv za podjetje/inštitucijo.

Opis in potek aktivnosti: Obstaja množica EU programov v okviru katerih so odprti razpisi subvencije za različne tipe projektov ter za različne projektne aktivnosti. Podjetja, ki želijo pridobiti subvencije v takih programih in vstopati v razvojna partnerstva imajo problem, ker ne znajo ali ne poznajo EU programov, ki bi bili primerni za prijavo njihovega projekta ali projektne aktivnosti. Udeleženci se seznanijo z:
1. Možnimi EU programi, ki so primerni za njihove projekte;
2. Osnovami teh programov;
3. Dostopi do informacij o teh programih in programskih dokumentih;
4. Možnostih iskanja projektnih partnerjev ali vstopanja v projektne time;
5. Pravilih pri kandidiranju in izvajanju projektov skupaj s projektnimi partnerji.
Rezultati aktivnosti: Poznavanje možnosti, ki jih različni EU programi nudijo zainteresiranim inštitucijam.
Naziv usposabljanja: Mentorstvo na delovnem mestu
Kratek splošni opis: Kakšna je razlika med mentorjem in vodjo? Kako lahko z dobrim mentorstvom izboljšamo dodano vrednost in vzpostavimo učečo se organizacijo? Usposabljanje se fokusira na učinkovito uvedbo sistema mentorstva v podjetju.
Cilji aktivnosti Spoznati pomen mentorstva in uvedba procesa mentoriranja zaposlenih v podjetju.
Opis in potek aktivnosti: 1. Pregled obstoječega sistema mentorstva v podjetju in analiza kritičnih točk.
2. Kreiranje akcijskih načrtov za vzpostavitev procesa mentorstva.
3. Izvedba delavnic in usposabljanj na temo mentorstva.
4. Uvedba učinkovitega sistema mentoriranja v podjetju.
Rezultati aktivnosti: